Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Kon Tum tạm dừng bắn pháo hoa dịp Tết

Chuyên mục: Tết lễ hội

Các điểm bắn pháo hao tại thành phố Kon Tum, Đắk Hà, Đăks Tô, Sa Thầy, Kon Plong, Kon Rẫy

Huyện Đăk Hà : 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 150 giàn pháo, tại Sân vận động huyện
 
Huyện Đắk Tô: 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 60 giàn pháo, tại Quảng trường 24/4 thị trấn Đăk Tô

Huyện Sa Thầy: 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Trung tâm văn hóa thể thao du lịch huyện Sa Thầy

Huyện Kon Plông: 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Quảng trường trung tâm huyện

Huyện Kon Rẫy: 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn pháo, tại Quảng trường trung tâm huyện

Tại thành phố Kon Tum: 01 điểm bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 150 giàn pháo; địa điểm bắn tại Quảng trường 16/3 Tp Kon Tum

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

 

Đính chính: Kon Tum không bắn pháo hoa

 

Các điểm bắn pháo hoa ở Kon Tum, Việt Nam năm 2021

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer