Thứ hai, 20 Tháng 5 2024

Hành hương về Măng Đen Kon Tum

Chuyên mục: Măng Đen

Chuẩn bị lễ Đức Mẹ Măng Đen 2 ngày 31 tháng 12 năm 2020 và 01 tháng 01 năm 2021

Địa chỉ Đức Mẹ Măng Đen: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, Việt Nam (Cách thành phố Kon Tum 55 Km)

Xem Video: https://youtu.be/Bogs4VfLahA

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

Hành hương về Măng Đen Kon Tum | Lễ Đức Mẹ măng Đen 2021

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer