Thứ ba, 07 Tháng 2 2023

Kon Tum hôm nay

Chuyên mục: Ảnh về Kon Tum

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

Ảnh chụp tháng ngày 26 tháng 03 năm 2020

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

Hình ảnh thành phố Kon Tum nhìn trên cao, khu vực bồ sông Đăk Bla

 

 

Logo biểu tượng máy tính HTL Computer tỉnh Kon Tum Việt Nam

HTL Computer